Arbetarklassen får stå för notan


Categories :
Etiketter: , ,

Försvaret har i dagarna aviserat att de behöver ett tillskott på minst 177 miljarder kronor. Det är kostnaden för att klara NATO:s minimikrav på att 2 procent av BNP ska läggas på militära utgifter. Kostnaderna för krigsmateriel som skickats till Ukraina ingår inte och måste läggas till. Vad som också saknas är utgifter för övningar och depåer. Här kan vi se en av de viktigare anledningarna för att NATO – kramarna inte var intresserade av att hålla en folkomröstning. Var kommer man ta pengarna ifrån, är det skattehöjningar som gäller eller är det fortsatt social nedrustning. Kommer man att vara kreativa som i Danmark, där man bestämt att avskaffa en helgdag för att bekosta den militära upprustningen? Hur som helst så kan vi se att arbetarklassen är den som får stå för notan medan kapitalet gör profiter. Det ser vi redan genom den skyhöga inflationen.

För 80 år sedan skrev kommunisterna svaret

I en gammal broschyr från 1940-talet kan man läsa följande som med få ändringar även kunde vara aktuell i dag:
”En krisutplundring i stor stil.
Liksom under världskriget 1914–1918 har den svenska borgarklassen under nuvarande krissituation koncentrerat sina ansträngningar på att slingra sig själv undan krisens verkningar för att i stället låta dem gå ut över de arbetande massorna. Det är bara den skillnaden, att det nu sker mera raffinerat än under världskriget. På alla upptänkliga vägar och med anlitande av de mest utstuderade metoder pressar borgarklassen genom sin statsmakt ut de väldiga summor som erfordras för finansiering av en fantastisk upprustning och andra starkt stegrade statsutgifter. Det är emellertid naivt att tro, att borgarklassen skulle nöja sig med att vältra bördan av de stegrade stats- utgifterna på de arbetande. Situationen utnyttjas också samvetslöst till att stegra utsugningen av arbetarna. Arbetsköparna har, med benäget bistånd av de reformistiska ledarna, pressat på fackföreningsfolket det s.k. ramavtalet, som betyder, att endast en ringa kompensation ges för de våldsamt stegrade livsmedelskostnaderna. För så vitt det blir någon kompensation alls! Genom förberedelser till suspenderingen av viktiga arbetarlagar, såsom t.ex. 8-timmarslagen och semesterlagen, vill man öka utsugningen av arbetarna. Ju längre tid arbetsköparna kan utnyttja arbetarna under dygnet, desto större profit pressas ur dem. Hittills har borgarklassens och socialdemokratins gemensamma ansträngningar att lasta krisbördorna på arbetarmassorna lyckats. Förklaringen ligger i massornas berättigade fruktan för kriget. Denna fruktan har skickligt utnyttjats av de maktägande, som i envist upprepade salvelsefulla ordalag intalat massorna nödvändigheten av att bringa offer för fredens sak. Men efter hand som de arbetande inser, att detta vackra tal endast är en maskering för den krassaste profithunger, efter hand de förstår, att alla deras offer till en vanvettig upprustning endast tjänat reaktionära syftemål och inte varit till gagn för folkets och landets frihet, så kommer deras passivitet att förbytas i kamp mot de borgerliga och socialdemokratiska geschäftmakarnas brottsliga politik. För att säkra den fortsatta tillämpningen av krisprogrammet för massornas utplundring och därmed också trygga den kapitalistiska profiten, är det nödvändigt, att borgarklassen genom staten skaffar sig alla de maktmedel i sina händer som erfordras för att med våld undertrycka massornas motstånd. Häri ligger förklaringen till, att reaktionen konsekvent strävar efter att koncentrera den politiska makten i regeringens hand. En hel serie av lagar riktade mot arbetarklassen har genomförts. Gamla erkända demokratiska fri- och rättigheter har avskaffats eller suspenderats. En av demokratisering i stort har påbörjats och har fullföljas ända fram till den oinskränkta kapitalistiska diktaturen medelst de fullmakter som en likriktad riksdag beslutat.”


Berättigade lönekrav

I Malmfälten gror missnöjet. Gruvarbetarna accepterar inte sänkta löner utan kräver ett en löneökning på ca 20 procent. Varje arbetare drar in miljontals kronor i vinst varje år samtidigt har kostnadsläget i Norrbotten ökat rejält. Att då gå med på en reallönesänkning är fel menar de medvetna arbetarna i norr. Initiativtagaren till motionen, Waldemar Tapojärvi, har gått ut och sagt att Han ”inte blir förvånad om svenska fackföreningar kommer att se en massiv medlemsflykt om inte detta historiska svek upphör”. Man kan inte göra annat än att instämma.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook